สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / หลักการ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / หลักการ

วิสัยทัศน์ (VISION)


วิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี สืบสานพันธกิจของพระเยซูคริสต์
ศิษย์พระคริสต์ ชุมชนแห่งความเชื่อ และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้า
เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่
ปกป้องศักดิ์ศรีสิทธิมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 
พันธกิจ (MISSION)

วิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า
สร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ เป็นชุมชนศิษย์ธรรมทูต
มั่นคงในความเชื่อเจริญชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์อย่างแท้จริง
ประกาศข่าวดีใหม่ตามบริบทด้วยอารยธรรมความรัก และเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิต
เปิดขอบฟ้าใหม่ ประสาน ร่วมมือ ส่งเสริม เยาวชนเพื่อเป็นผู้นำรุ่นใหม่
เคารพคุณค่าศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
หลักการ (PRINCIPLE)

          ด้วยความเชื่อ และการตระหนักถึงพันธกิจของพระเจ้าถึงแผนการแห่งการสร้างและความรอดพ้นของศีลศักดิ์สิทธิ์ พระคริสตเจ้าได้สั่งศิษย์ของพระองค์ “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” และ “จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน” (มธ 28:19-20) หลังจากที่พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ไปพบลูกศิษย์ของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น” (มก 16:16) คำสั่ง คำสอนของพระองค์ วิถีชุมชนวัดสังฆมณฑลจันทบุรี จึงยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ โดยผนวก “การเปิดขอบฟ้าใหม่ ประสาน ร่วมมือ ส่งสริม เยาวชนเพื่อเป็นพลังสำคัญ ในการพัฒนา “ชุมชนศิษย์พระคริสต์สู่การเป็นชุมชนศิษย์ธรรมทูต” ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

  1. สนับสนุนการเป็นพระศาสนจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม  ด้วยการเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างตามพระวาจาด้วยการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นของพระองค์ ด้วยวิถีชุมชนคริสตชนย่อย
  2. พร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจกันบูรณาการให้เกิดความสมดุลในชีวิตคริสตชนระหว่างชีวิตฝ่ายจิตกับชีวิตทางด้านสังคม ระหว่างชีวิตส่วนบุคคลกับชีวิตชุมชน และระหว่างผู้นำ     พระศาสนจักรกับผู้ร่วมรับผิดชอบที่เป็นฆราวาส  เน้นการฝึกอบรมฆราวาสในพันธกิจด้านงานอภิบาลของพวกเขาในชุมชนวัด มุ่งเน้นการอภิบาลชุมชนคริสตชนย่อยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง และพร้อมจับมือช่วยกันสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ เป็นชุมชนศิษย์ธรรมทูต
  3. มุ่งเน้นสนับสนุนการรวมตัวของคริตชนบ้านใกล้เรือนเคียงในบรรยากาศของอารยธรรมแห่งความรัก แห่งการเป็นประจักษ์พยาน เพื่อการเจริญชีวิตของตัวเองหรือหมู่คณะอย่างเป็นรูปธรรม การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชนคริสตชนย่อยๆ อาทิ การพบปะกันร่วมกันเพื่อแบ่งปันพระวาจา ภาวนา เฉลิมฉลองโอกาสสำคัญของสมาชิกชุมชน ตลอดจนให้การช่วยเหลือต่อกัน ต่อเพื่อนพี่น้องต่างความเชื่อในละแวกบ้านเดียวกัน และสนับสนุนให้ “วิถีชุมชนวัด” เป็นฐานสำคัญของความสัมพันธ์ในระดับชุมชนวัด
  4. “การเปิดขอบฟ้าใหม่ ประสาน ร่วมมือ ส่งสริม เยาวชน คนรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนและในการพัฒนา “ชุมชนศิษย์พระคริสต์สู่การเป็นชุมชนศิษย์ธรรมทูต”
หลักการสำคัญทั้ง 4 ประการนี้ เป็นหัวใจในการดำเนินงานเพื่อให้   “วิถีชุมชนวัดสังมณฑล
จันทบุรี” บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564,08:46   อ่าน 772 ครั้ง