สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
บทความ by Fr. MANOP
การนำแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2022 สู่การปฎิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน 17 ยุทธศาสตร์
ด้านอภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ฟื้นฟูความเชื่อคริสตชน
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดให้มีการอบรมด้านความเชื่่อ หลักคำสอน และวิถีชีวิตที่มีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางให้กับ คริสตชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาชีวิตคริสตชนด้วยวิถีชุมชนคริสตชน (วิถีชุมชนวัด)
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดอบรมคริสตชนทุกระดับให้เข้าใจกระบวนการวิถีชุมชนคริสตชน (วิถีชุมชนวัด) อย่างลึกซึ้ง
 2. จัดอบรมพัฒนาแกนนำวิถีชุมชนคริสตชน (วิถีชุมชนวัด) อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
 3. จัดให้มีการชุมนุมวิถีชุมชนคริสตชน (วิถีชุมชนวัด) ในแต่ละวัดตามความเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลุกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของคริสตชนทุกระดับของพระศาสนจักรเพื่อการเจริญชีวิตเหมือน 
พระคริสตเจ้า
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจคริสตชนอย่างสม่ำเสมอ
 2. จัดให้มีการสอนคำสอนแก่บรรดาเด็กๆ และเยาวชนให้มีความเชื่อที่ลึกซึ้งและเข้มแข็ง ตลอดจนจัดให้มีการสอนคำสอนแก่ผู้ใหญ่ที่สนใจ
 3. จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมเยียน พบปะคริสตชนในเขตชุมชนวัด โดยเฉพาะบรรดาคริสตชนที่อยู่ห่างไกล คริสตชนที่ไม่ปฎิบัติศาสนกิจ ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้ถูกทอดทิ้ง คนยากจน ผู้พิการ ฯลฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เป็นบ่อเกิดชีวิตทุกมิติของความเป็นมนุษย์
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดกิจกรรมฟื้นฟูสมาชิกในครอบครัวให้ตระหนักในหน้าที่ รักและเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลาง
 2. จัดอบรมส่งเสริมชีวิตครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
 3. จัดอบรมเตรียมคู่สมรสก่อนเข้าสู่ชีวิตครอบครัวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
 4. ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ ไตร่ตรองพระวาจาและภาวนาร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำรุ่นใหม่และเป็นความหวังของพระศาสนจักร
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับเยาวชนให้ครบทุกด้าน และติดตามเยาวชนที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ
 2. ส่งเสริมการอภิบาลเยาวชน จัดกิจกรรมในทุกมิติ เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีวุฒิภาวะ
ข้อคิดเชิงสรุป
ปลุกจิตสำนึก จัดอบรม ฟื้นฟู พัฒนาคริสตชน สร้างเยาวชน วิถีชุมชน ชีวิตครอบครัว
 
ด้านธรรมทูต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาและส่งเสริมคริสตชนในสังฆมณฑลให้เป็นศิษย์ธรรมทูตเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดอบรมและพัฒนาศิษย์ธรรมทูตให้มีจิตตารมณ์และรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม
 2. จัดอบรมศิษย์ธรรมทูตให้เข้าใจกระบวนการประกาศข่าวดีอย่างถูกต้อง
 3. จัดให้มีการออกเยี่ยมเยียน พบปะเพื่อนพี่น้องทุกหมู่คณะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนต่างนิกายและพี่น้องต่างความเชื่อ
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานให้มีการทำกิจกรรมด้านศาสนสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ
 2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานให้มีกิจกรรมระหว่างพี่น้องต่างความเชื่อ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นร่วมกัน
ข้อคิดเชิงสรุป
ศิษย์ธรรมทูตออกเยี่ยมพี่น้องต่างความเชื่อ ทำศาสนสัมพันธ์
 
ด้านสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนในสังฆมณฑลให้เป็นประจักษ์พยานด้านความรัก ความเมตตา การช่วยเหลือแบ่งปัน และการรับใช้ต่อเพื่อนพี่น้อง
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดอบรมคริสตชนทุกระดับให้มีจิตตารมณ์ “จิตสาธารณะ”
 2. จัดกิจกรรมให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ยากไร้ทุกประเภท
 3. จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนครอบครัวและบุคคลที่ประสบความทุกข์ยาก
 4. กิจกรรมให้ความช่วยเหลือครอบครัวและบุคคลที่ยากไร้
 5. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
 6. กิจกรรมดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาคริสตชนให้เคารพต่อคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถกำหนดพันธกิจที่จำเป็น เร่งด่วนเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนการประสานความร่วมมือและการเตรียมบุคลากรด้านสังคม
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมด้านสังคมโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความก้าวหน้าและประสิทธิผลของงาน
2.จัดให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

ข้อคิดเชิงสรุป
มีจิตสาธารณะ เยี่ยมเยียน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย
 
ด้านการศึกษาอบรม
ยุทธศาสตร์ที่ 11 พัฒนาโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลให้เป็นสนามงานอภิบาลและประกาศข่าวดี
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อกระตุ้นเตือนผู้บริหาร ครูและบุคลากร ให้สามารถใช้โรงเรียนเป็นฐานการอภิบาลและการประกาศข่าวดี
 2. จัดอบรมและพัฒนาจิตใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีจิตตารมณ์การเป็นนักการศึกษาคาทอลิก สามารถดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานคุณค่าพระวรสาร
ข้อคิดเชิงสรุป
จัดกิจกรรมด้านเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ และพัฒนาให้ทุกคนมีจิตตารมณ์การศึกษาคาทอลิก
 
ด้านสื่อสารสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 12 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดให้มีการอบรมบุคลากรในสังฆมณฑลเกี่ยวกับสื่อศึกษาเพื่อประการประกาศข่าวดี
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกวัดและหน่วยงานในสังฆมณฑลมีบุคลากรที่มีความรู้และรับผิดชอบด้านการผลิต เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 13 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อศึกษาเพื่อการอภิบาลและการประกาศข่าวดี
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. การจัดทำสื่อเพื่อการประกาศข่าวดีทุกรูปแบบ ให้สามารถเข้าถึงคริสตชนทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 14 สร้างและพัฒนาคริสตชนทุกระดับของพระศาสนจักรให้สามารถประกาศข่าวดีด้วยช่องทางที่หลากหลาย
ตัวอย่างกิจกรรม/โครงการ
     1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมบุคลากรสังกัดวัดและหน่วยงานของสังฆมณฑล ด้านการผลิตเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อทุกรูปแบบ

ข้อคิดเชิงสรุป
จัดทำสื่อเพื่อประกาศข่าวดีให้ทั่วถึงทุกวัด
 
ด้านบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 15 พัฒนารูปแบบวิธีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังฆมณฑลอย่างสร้างสรรค์
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจัดระบบและส่งเสริมวิธีการทำงานเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน เคารพซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้แต่ละคนปฎิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ
 2. จัดอบรมหรือสัมมนาวิธีการทำงานเชิงสร้างสรรค์ การประสานงานและการทำงานเป็นทีม
ยุทธศาสตร์ที่ 16 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบนพื้นฐานความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมและสมดุล
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. จัดอบรมคริสตชนทุกระดับให้เห็นความสำคัญของทรัพยากร และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดผลอย่างคุ้มค่า
 2. จัดอบรมคริสตชนทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการแบ่งปันทรัพยากรให้แก่กันและกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 17 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคริสตชนฆราวาสให้ได้รับการอบรมต่อเนื่องในทุกระดับ
ตัวอย่าง กิจกรรม/โครงการ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเพื่อพัฒนาคริสตชนฆราวาสในทุกมิติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัด โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ของสังฆมณฑล บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคริสตชนฆราวาสทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง
ข้อคิดเชิงสรุป
 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร และวิธีการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ
 
พ่อมานพ
17 มิย 2022 ปราจีนบุรี
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,10:08   อ่าน 540 ครั้ง