สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการบริหารแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) ส.จันทบุรี
คณะกรรมการบริหารแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) ส.จันทบุรี

คณะกรรมการบริหารแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) ส.จันทบุรี

คุณพ่อเศกสม  กิจมงคล 
ผู้อำนวยการแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC)
คุณพ่อมานพ  ปรีชาวุฒิ
ทีปรึกษา
คุณพ่ออดิศักดิ์  พรงาม
แขวงจันทบุรี
คุณพ่อสมพร  มีมุ่งกิจ
แขวงจันทบุรี
ซ.ขวัญเรียม  เพียรรักษา
แขวงจันทบุรี คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
คุณพ่อเศกสม  กิจมงคล
แขวงศรีราชา
คุณพ่อภัทร์ติยะ  อินทวัน
แขวงหัวไผ่
ซ.นงลักษณ์  สันจิตร
แขวงหัวไผ่ คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
คุณพ่ออันเด  ไชยเผือก
แขวงปราจีนบุรี
คุณพ่อศักดา  เกียรติเกษม
แขวงสระแก้ว
คุณสุภัทร  เขมศิริ
ฆราวาส
คุณเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย
ฆราวาส
คุณเอื้อมพร  ตรงกับใจ
ฆราวาส

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,07:44   อ่าน 295 ครั้ง