สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการบริหารแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) ส.จันทบุรี
คณะกรรมการบริหารแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) ส.จันทบุรี
คณะกรรมการบริหารแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC) ส.จันทบุรี 
คุณพ่อเศกสม  กิจมงคล 
ผู้อำนวยการแผนกวิถีชุมชนวัด (BEC)


 
คุณพ่อมานพ  ปรีชาวุฒิ
ทีปรึกษา


 
คุณพ่ออดิศักดิ์  พรงาม
แขวงจันทบุรี


 
ซ.ขวัญเรียม  เพียรรักษา
แขวงจันทบุรี คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี


 
คุณพ่อเศกสม  กิจมงคล
แขวงศรีราชา


 
คุณพ่ออันเด  ไชยเผือก
แขวงปราจีนบุรี


 
คุณพ่อศักดา  เกียรติเกษม
แขวงสระแก้ว


 
ซ.นงลักษณ์  สันจิตร
แขวงหัวไผ่ คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี


 
ซ.มัยตรี   สุระเสียง
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี


 
คุณสุภัทร  เขมศิริ
ประธานผู้นำรุ่น 1 และ
ประธานแขวงศรีราชา


 
คุณสมบูรณ์ มังกร
ฆราวาสที่ผ่านการอบรม SCC


 
คุณเยียรยง  ลีตะกานนท์ชัย
ผู้แทนครูรัฐบาล (คาทอลิก)


 
คุณปิติพัฒน์ฺ บุณยสิทธิ์วิกุล
บุคลากรสำนักงานวิถีชุมชนวัด


 


 
คุณรัตตินันท์ บุณยสิทธิ์วิกุล
ฆราวาสที่ผ่านการอบรม SCC
เลขานุการ

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,07:44   อ่าน 548 ครั้ง