สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงสระแก้ว
คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงสระแก้ว
                                          
      คณะกรรมการดำเนินงานวิถีชุมชนวัด (BEC) แขวงสระแก้ว
                                         
                                         คุณพ่อศักดา เกียรติเกษม
                                         จิตตาธิการ แขวงสระแก้ว
                                         
                                           คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
 
                                                      ที่ปรึกษา
                                          
                                             คุณครูจันทรา เสาวดี
                                             ประธานแขวงสระแก้ว
คุณทศพล  บุณยจินดารัตน
รองประธาน 1
 
คุณครูณัฐกุล  เก็งพานิชย์
รองประธาน 2

คุณกมลธน คงไทย
เลขานุการ 1
 
คุณสำอางค์ ประทุมเทา
เลขานุการ 2
  วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว  
คุณวรรณี มีมุ่งกิจ

คุณรัตนา หนูศิริ
คุณอำไพ ศรีวงษ์
คุณศรีัอัมพร คำชาลี
 
คุณภักดิวรรณ ธงชัย
  วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ  
คุณอัญชัญ สายพรหม

คุณสิริภัทราวดี พัศดุ

คุณอธิชา ฉวีนิรมล
 
คุณลิสา โสดา
 
  วัด น.เบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์  

คุณมะลิไพ ลือดัง

คุณนฤมล นิลภูมิ

คุณเกษร โพธิ์ศรี

คุณวิสุทธิ์ สามิภัก
 
คุณฌานิพัฒน์ มีมุ่งกิจ
  วัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ  
คุณสุรางค์  บุณยจินดารัตน์
คุณวชิระ ปิ่นเกตุ
คุณสายสุนีย์ ชาวแพรกน้อย
คุณสาคร คล่องแคล่ว
   
  วัด น.วินเซนเดอปอล เขาขาด  
คุณคำเวียง ประทุมเทา

คุณหนูประกอบ ชินวงค์
คุณดวงฤทัย เอมอิ่ม

คุณพรพิมล วาปีนัง
   

คุณสุกาลดา    ทองทวี

คุณวันดี   หนูทอง
คุณกลาย    อาจวิชัย
  วัด น.ลอเรนซ์ นางาม  
คุณบัณฑิตา   กันภัย

คุณมยุรา    อินใข

คุณนงเยาว์   คำชาลี 
 
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2564,08:29   อ่าน 390 ครั้ง