สำนักงานวิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลจันทบุรี
21/3 หมู่ที่ 1  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 080-2274555
เอกสารวิถีชุมชน (AsIPA) ฉบับปรับปรุง 2013
ภาพรวมเอกสารคู่มือ AsIPA (AsIPA Module) (อ่าน 221) 27 เม.ย. 64
รายการเอกสารคู่มือ AsIPA (อ่าน 208) 27 เม.ย. 64
การแบ่งปันพระวาจา (Group Response) (อ่าน 195) 27 เม.ย. 64
การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน (อ่าน 194) 27 เม.ย. 64
A1 เริ่มต้นการแบ่งปันพระวาจาสู่ชีวิต "สิ่งเดียวที่จำเป็น" (อ่าน 186) 27 เม.ย. 64
A2 การแบ่งปันพระวาจาคือการขุดหาสมบัติ (อ่าน 189) 27 เม.ย. 64
A3 การแบ่งปันพระวาจา 7 ขั้นตอน (อ่าน 598) 27 เม.ย. 64
A4 พร้อมกับพระคริสตเจ้า เราแบ่งปันชีวิตส่วนตัว (อ่าน 198) 27 เม.ย. 64
A5 ท่านเป็นพยานถึงเรา (อ่าน 196) 27 เม.ย. 64
A6 ความแตกต่างระหว่างการแบ่งปันพระวาจาและการศึกษาพระคัมภีร์ (อ่าน 189) 27 เม.ย. 64
A7 ตอบรับพระประสงค์ร่วมกัน (อ่าน 205) 27 เม.ย. 64
A8 แบบแผนการแก้ปัญหา (อ่าน 188) 27 เม.ย. 64
B1 ขุมชนคริสตชนย่อย เป็น "บ้านสำหรับทุกคน" (อ่าน 179) 27 เม.ย. 64
B2 ชุมชนคริสตชนย่อยและหมายสำคัญสี่ประการ (อ่าน 205) 27 เม.ย. 64
B3 ทำไมต้องเป็นชุมชนคริสตชนย่อย (อ่าน 196) 27 เม.ย. 64
B4 ภาวะผู้นำในชุมชนคริสตชนย่อย (อ่าน 213) 27 เม.ย. 64
B5 ชุมชนคริสตชนย่อยประเมินตนเอง (อ่าน 203) 27 เม.ย. 64
B6a การประกาศข่าวดีคืออะไร (อ่าน 206) 27 เม.ย. 64
B6b การประกาศข่าวดี คือ การแบ่งปันความหวังของเรา (อ่าน 208) 27 เม.ย. 64
B6c การกลับใจสู่แนวทางของพระเจ้า (อ่าน 205) 27 เม.ย. 64
B7a ภาวะผู้นำแบบเสริมสร้าง (อ่าน 207) 27 เม.ย. 64
B7b ท่าทีของผู้นำแบบเสริมสร้าง (อ่าน 205) 27 เม.ย. 64
B7c วิธีการทำงานของผู้นำแบบเสริมสร้าง (อ่าน 196) 27 เม.ย. 64
B8a การบูชาขอบพระคุณ ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน (อ่าน 196) 27 เม.ย. 64
C1 การมีส่วนร่วมในมิตรภาพของพระคริสตเจ้า (อ่าน 189) 27 เม.ย. 64
C2 การมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระคริสตเจ้า (อ่าน 199) 27 เม.ย. 64
C3 การมีส่วนร่วมในแผนการของพระเป็นเจ้า (อ่าน 200) 27 เม.ย. 64
C4 เพื่อนร่วมงานผู้ร่วมรับผิดชอบ "ไม่ใช่ผู้ช่วย" (อ่าน 173) 27 เม.ย. 64
C5 พระพรของพระจิตทำให้เรามีส่วนร่วม (อ่าน 194) 27 เม.ย. 64
C6 ชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม (อ่าน 209) 27 เม.ย. 64